Ahad, 6 September 2009

mengenali konsep KDNK,KNK,dan KNB

Konsep pendapatan negara


Di dalam topik ini kita akan membincangkan perkara-perkara berikut:
a. Menjelaskan konsep Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), Keluaran Negara Kasar (KNK) dan Keluaran Negara Bersih (KNB).
b. Menerangkan Keluaran Negara pada harga pasaran dan Keluaran Negara pada kos faktor.
c. Menjelaskan pendapatan persendirian, pendapatan boleh guna dan pendapatan per kapita.
d. Menerangkan Keluaran Negara Nominal dan Keluaran Negara Benar.

A. Konsep KDNK, KNK dan KNB.

KDNK ialah nilai keluaran barang dan perkhidmatan yang diciptakan oleh faktor-faktor pengeluaran dalam sesebuah negara pada suatu masa tertentu. Faktor-faktor tersebut adalah milik warganegara tempatan atau warganegara asing yang bekerja di dalam sesebuah negara.
KNK ialah nilai keluaran barang dan perkhidmatan yang diwujudkan oleh faktor-faktor pengeluaran warganegara negara tersebut, tanpa mengira pengeluaran itu dilakukan di dalam negara itu atau di negara lain.
Beza antara kedua-duanya adalah pendapatan faktor bersih luar negara (PFbLN). PFbLN adalah beza antara pendapatan faktor yang diperolehi dari luar negara (PFLN) dengan pendapatan faktor milik penduduk negara asing yang perlu dibayar keluar negara (BFLN).
Secara rumus, PFbLN = PFLN – BFLN

Manakala KNB ialah nilai keluaran barang dan perkhidmatan yang di perolehi apabila KNK di tolak dengan susutnilai.
Secara rumus, KNB = KNK – SN

B. Keluaran Negara pada harga pasaran dan Keluaran Negara pada kos faktor
Keluaran Negara pada harga pasaran adalah nilai barang dan perkhidmatan yang dinilai mengikut harga yang dibayar oleh pengguna di pasaran. Ini bermakna harga pasaran termasuk cukai tak langsung yang dibayar oleh pengguna semasa perbelanjaan dan tidak termasuk subsidi yang dibayar oleh kerajaan kepada pengeluar.
Keluaran Negara pada harga faktor pula adalah nilai barang dan perkhidmatan yang dinilai mengikut bayaran yang dibuat kepada faktor-faktor pengeluaran tersebut. Ini bermakna harga faktor termasuk bayaran subsidi yang dibayar oleh kerajaan kepada pengeluar tetapi tidak termasuk cukai tak langsung.

Secara rumus,
HF = HP –Ctl + S

Di mana,
HF = harga faktor
HP = harga pasar
Ctl = cukai tak langsung
S = Subsidi

C. Pendapatan persendirian, pendapatan boleh guna dan pendapatan per kapitaPendapatan persendirian adalah pendapatan yang diterima oleh individu dalam ekonomi sama ada dari ganjaran bagi melakukan kegiatan yang produktif atau sebagai bayaran pindahan.

Pendapatan boleh guna pula adalah pendapatan yang diterima oleh masyarakat dari berbagai-bagai sumber yang boleh dibelanjakan dan ditabungkan.
Manakala pendapatan per kapita adalah pendapatan yang diterima secara purata oleh setiap penduduk dalam sesebuah negara.Pendapatan persendirian dihitung melalui kaedah berikut, iaitu

KNBhf x
+ Bunga ke atas pinjaman kerajaan x
+ Bunga ke atas pinjaman pengguna. x
+ Bayaran pindahan x
__
x
- Caruman KWSP x
- Untung syarikat yang tidak dibahagi x
- Cukai ke atas keuntungan syarikat x


Pendapatan boleh guna dihitung seperti berikut, iaitu:

Pendapatan boleh guna = Pendapatan persendirian – cukai pendapatan persendirianPendapatan per kapita pula dihitung seperti berikut, iaitu:

Pendapatan per kapita = KDNK/jumlah penduduk


D. Keluaran Negara Nominal dan Keluaran Negara BenarKNK nominal atau KNK semasa adalah nilai keluaran sesebuah negara yang dihitung mengikut harga-harga pada tahun berkenaan. Manakala KNK benar adalah nilai keluaran sesebuah negara yang dihitung mengikut harga-harga pada suatu tahun asas atau harga tetap.
Jika kita ingin mengukur pertumbuhan ekonomi sesebuah negara, KNK nominal tidak sesuai digunakan kerana ia mengambil kira kenaikan harga yang berlaku semasa mengira KNK. Oleh itu untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, KNK benar lebih sesuai digunakan kerana ia menunjukkan pertambahan sebenar keluaran negara tanpa mengambil kira kenaikan harga barang.


Kaedah penghitungan pendapatan negara

Terdapat tiga kaedah dalam menghitung pendapatan negara, iaitu:

a. Kaedah perbelanjaan.
b. Kaedah keluaran.
c. Kaedah pendapatan.

A. Kaedah perbelanjaan
Penghitungan pendapatan negara melalui kaedah ini dilakukan dengan merekodkan dan menjumlahkan semua nilai perbelanjaan masyarakat ke atas barang-barang akhir (kasut, seluar dan lain-lain) dan bukannya barang peralihan (getah cair, minyak kelapa sawit dan lain-lain). Ini bertujuan untuk mengelakkan masalah penghitungan dua kali iaitu, menghitung nilai sesuatu barang sebanyak dua atau beberapa kali ganda.
Contoh penghitungan melalui kaedah ini adalah seperti berikut;
Jadual 1


Jenis Perbelanjaan, Jumlah Perbelanjaan (RM juta)
1. Perbelanjaan penggunaan isi rumah, 5,427
2. Penggunaan kerajaan (awam), 1,150
3. Pelaburan kasar, 1,339
(a) Swasta, 827
(b) Awam, 512
4. Eksport bersih barang dan perkhidmatan, 261
(a) Eksport, 3,491
(b) Import, 3,230
5. KDNK hp ,8,537
6. Penerimaan bersih pendapatan faktor dari luar negeri ,- 113
7. KNK hp, 8,424
B. Kaedah keluaran
Penghitungan pendapatan negara menurut kaedah ini dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai sektor ekonomi. Nilai tambah adalah tambahan nilai yang terjadi ke atas sesuatu barang akibat dari memprosesnya untuk dijadikan barang akhir. Nilai tambah dapat di tentukan dengan menghitung perbezaan di antara nilai jualan sesebuah firma dengan nilai input (kecuali faktor-faktor pengeluaran) yang dibeli oleh firma dalam menjalankan kegiatan pengeluaran atau,
Nilai tambah = Nilai jualan output – Nilai belian input

Contoh pengiraan nilai tambah adalah seperti berikut;Jadual 2


Jenis kegiatan Hasil jualan (RM), Nilai tambah (RM)
1. Pertanian kapas, 10 10
2. Kilang membuat benang, 20 10
3. Kilang membuat kain, 40 20
4. Kilang membuat seluar, 80 40
5. Penjualan seluar di pusat membeli belah, 90 10
Jumlah, 90

Dari jadual 2, jelas menunjukkan jumlah nilai tambah sama dengan nilai barang akhir (RM90).

Penghitungan pendapatan negara mengikut kaedah keluaran dapat ditunjukkan
melalui jadual berikut;
Jadual 3

Sektor, Nilai keluaran (RM)
1. Pertanian, perhutanan dan perikanan, 4,563

2. Perlombongan dan kuari, 612

3. Perkilangan, 2,197

4. Pembinaan, 711

5. Elektrik, air dan gas, 401

6. Pengangkutan dan perhubungan, 1,098

7. Perdagangan borong dan runcit, 2,086

8. Pemilikan rumah, bank dan insuran, 1,109

9. Perkhidmatan kerajaan, 1,199

10. Perkhidmatan lain, 1,339
KDNK hf, 15,315


Butiran 1 hingga 2 digolongkan sebagai sektor utama. Manakala butiran 3 hingga 5 digolongkan sebagai sektor industri dan butiran 6 hingga 11 dinamakan sebagai sektor perkhidmatan.

C. Kaedah pendapatan
Menurut kaedah ini, penghitungan pendapatan negara dilakukan dengan menjumlahkan berbagai jenis pendapatan yang diperolehi dari menjalankan kegiatan mengeluarkan barang dan perkhidmatan oleh masyarakat.
Contoh penghitungan menurut kaedah ini adalah seperti berikut;Jadual 4


Jenis pendapatan, Nilai pendapatan (RM juta)
1. Gaji dan upah, 112,000
2. Sewa, 10,000
3. Bunga bersih, 8,000
4. Pendapatan perusahaan persendirian, 10,000
5. Keuntungan syarikat, 53,000
i. Keuntungan tak dibahagi, 15,000
ii. Dividen, 18,000
iii. Cukai pendapatan syarikat, 20,000

Pendapatan negara (KNB hf), 193,000

sumber : Utusan

4 ulasan:

violet_sweet berkata...

konsep keanjalan xde ke?
elasticity?

Abdul Rahman berkata...

maaf la ya.. ini makro silibus stpm.

sarah berkata...

calculation for kaedah perbelanjaan sudah salah??

Abdul Rahman berkata...

kaedah perbelanjaan :

Y/KDNKhp = C + I + G + Xb
Y/KDNKhp = 5427+1339+1150+261
Y/KDNKhp = 8177

KNKhp = KDNKhp + Yb
KNKhp = 8177 + (-113)
KNKhp = 8064

terima kasih ya saudari kerana perbetulkan nota saya.